Právní stanovisko

Právní stanovisko

Pečlivě si přečtěte tyto podmínky poskytování služeb (dále jen smlouva). Používáním služeb (jak je definováno níže) udělujete souhlas s touto smlouvou. Doporučujeme vám vytisknout si kopii této smlouvy pro budoucí použití. Vyhrazujeme si právo provádět změny, jak je uvedeno níže.

Tato smlouva se uzavírá mezi vámi a společností Janssen Pharmaceutica NV (dále jen společnost, my nebo naše) a týká se vašeho používání stránek „Janssen With Me“, které se nacházejí na adrese www.janssenwithme.com (společně dále jen služby).

Pokud nejste ochotni se podmínkám této dohody podřídit, žádáme vás, abyste ke službám nepřistupovali a nepoužívali je. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete v sekci zásady ochrany osobních údajů, kde najdete podrobnosti o tom, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

TYTO STRÁNKY JSOU URČENY PRO OBYVATELE EVROPSKÝCH ZEMÍ (KROMĚ VELKÉ BRITÁNIE), ZEMÍ STŘEDNÍHO VÝCHODU A AFRICKÝCH ZEMÍ. POTVRZUJETE, ŽE JSTE PLNOLETÍ A MŮŽETE TUTO SMLOUVU UZAVŘÍT, A POKUD NEJSTE, ŽE JSTE ZÍSKALI SOUHLAS RODIČŮ NEBO OPATROVNÍKA S UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY.

POKUD POUŽÍVÁTE SLUŽBY JMÉNEM NEBO VE PROSPĚCH JAKÉKOLI ORGANIZACE, S NÍŽ JSTE SPOJENI, PAK SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY JMÉNEM SVÝM I JMÉNEM TAKOVÉ ORGANIZACE A POTVRZUJETE, ŽE MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ ZAVAZOVAT TAKOVOU ORGANIZACI K TÉTO SMLOUVĚ. Odkazy na vás v této smlouvě se vztahují jak na vás, tak na jakoukoli takovou organizaci.

 1. Naše právo na změny. Tuto smlouvu můžeme čas od času změnit (z jakéhokoli důvodu, například kvůli změnám funkcí nebo služeb nabízených na těchto stránkách nebo kvůli změně právních předpisů), a to tak, že vás o těchto změnách informujeme jakýmkoli přiměřeným způsobem a zpřístupníme vám revidovanou smlouvu prostřednictvím služeb. Takové změny se nevztahují na spory mezi vámi a námi, které vznikly před datem, kdy jsme zveřejnili revidovanou smlouvu obsahující takové změny nebo vás o nich jinak informovali. Používáním služeb po provedení změn vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami. Výše uvedená legenda Poslední aktualizace označuje, kdy byla tato smlouva naposledy změněna.

  V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme kdykoli a bez odpovědnosti upravit nebo přerušit poskytování všech služeb či jejich části (např. s ohledem na změny příslušných právních předpisů, za účelem ochrany bezpečnosti služeb nebo provedení přiměřených technických úprav a vylepšení, úpravy služeb a funkcí poskytovaných stránkami); nebo nabídnout příležitosti některým či všem uživatelům, a to podle našeho vlastního uvážení. Budeme se vás snažit přiměřeným způsobem informovat o všech úpravách, které by měly podstatný nepříznivý vliv na vaše používání služeb jako celku.

 2. Omezení odpovědnosti za informace
  INFORMACE VČETNĚ PŘÍPADNÝCH RAD A DOPORUČENÍ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI SLUŽEB JSOU URČENY VÝHRADNĚ PRO VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ ÚČELY. NESLOUŽÍ JAKO LÉKAŘSKÉ NEBO ZDRAVOTNICKÉ PORADENSTVÍ A NEJSOU URČENY K POUŽITÍ JAKO ZDRAVOTNÍ DIAGNÓZA NEBO LÉČBA JAKÉHOKOLIV INDIVIDUÁLNÍHO PROBLÉMU. NEJSOU NÁHRADOU ODBORNÝCH RAD A SLUŽEB ODBORNÉHO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍ PÉČE, KTERÝ JE SEZNÁMEN S VAŠÍM INDIVIDUÁLNÍM STAVEM. NEŽ ZAHÁJÍTE JAKOUKOLIV NOVOU LÉČBU, PORAĎTE SE O SVÉM STAVU A JEHO LÉČBĚ S VAŠÍM LÉKAŘEM NEBO JINÝM KVALIFIKOVANÝM POSKYTOVATELEM ZDRAVOTNÍ PÉČE. VAŠE POUŽITÍ TĚCHTO SLUŽEB MŮŽE BÝT PŘEDMĚTEM DALŠÍCH OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁKONNÝCH VÝSTRAH, KTERÉ SE MOHOU OBJEVOVAT V OBSAHU TĚCHTO SLUŽEB.

  VZDÁVÁME SE VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLIV NÁSLEDKY PLYNOUCÍ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO Z VAŠICH ÚKONŮ ČI NEČINNOSTI NA ZÁKLADĚ INFORMACÍ NEBO JINÝCH MATERIÁLŮ POSKYTNUTÝCH V RÁMCI SLUŽEB. PŘESTOŽE SE SNAŽÍME, ABY INFORMACE POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLUŽEB BYLY NEUSTÁLE PŘESNÉ, ÚPLNÉ A AKTUÁLNÍ, NEPOSKYTUJEME ZA NĚ ŽÁDNOU ZÁRUKU ANI UJIŠTĚNÍ O JEJICH SPRÁVNOSTI A NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NEBO ZTRÁTY V SOUVISLOSTI S PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ ČI VČASNOSTÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH V RÁMCI SLUŽEB.

 3. Informace poskytované prostřednictvím služeb. Poskytování informací prostřednictvím služeb se řídí našimi zásadami ochrany osobních údajů, které najdete v sekci zásady ochrany osobních údajů, včetně našich zásad používání souborů cookie, které se nacházejí v sekci zásady používání souborů cookie.
 4. Problémy související s oblastí. Služby nemusí být vhodné nebo dostupné pro použití v některých oblastech. Služby používáte na vlastní nebezpečí a musíte při tom dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy. Dostupnost služeb můžeme kdykoli zcela nebo zčásti omezit pro jakoukoli osobu či zeměpisnou oblast, kterou si zvolíme podle vlastního uvážení, a to z oprávněných důvodů (např. za účelem dodržení příslušných zákonů a regulačních požadavků, ochrany bezpečnosti služeb nebo provedení přiměřených technických úprav).
 5. Přijatelné používání a pravidla chování. Je zakázáno:
  • Zveřejňovat, přenášet nebo jinak zpřístupňovat prostřednictvím služeb nebo v souvislosti s nimi jakékoli materiály, které jsou či mohou být: (a) výhružné, obtěžující, ponižující, nenávistné, zastrašující nebo jinak nerespektující práva a důstojnost ostatních; (b) hanlivé, pomlouvačné či podvodné; (c) obscénní, neslušné, pornografické nebo jinak závadné; či (d) chráněné autorským právem, ochrannou známkou, obchodním tajemstvím, právem na publicitu nebo soukromí či jakýmkoli jiným vlastnickým právem bez předchozího výslovného písemného souhlasu příslušného vlastníka.
  • Porm, trojský kůň, velikonoční vajíčko, časovaná bomba, spyware nebo jiný počítačový kód, soubor či program, který je nebo je potenciálně škodlivý či invazivní nebo je určen k poškození či přerušení provozu nebo k monitorování používání jakéhokoli hardwaru, softwaru či zařízení (dále jen „virus“).
  • Používat služby k jakýmkoli komerčním účelům, včetně použití pro vaše komerční účely nebo pro jakékoli komerční účely, které vám přinesou jakýkoli prospěch.
  • Používat služby k podvodným nebo jinak nezákonným účelům.
  • Shromažďovat jakýmkoli způsobem informace o uživatelích služeb, včetně zpětného inženýrství.
  • Zasahovat do provozu služeb nebo serverů či sítí používaných ke zpřístupnění služeb, včetně hackování nebo poškozování jakékoli části služeb, nebo porušovat jakékoli požadavky či zásady těchto serverů nebo sítí.
  • Omezovat jiné osoby v používání služeb nebo jim v něm bránit.
  • Bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu prodávat, pronajímat, půjčovat, dočasně sdílet, distribuovat nebo jinak využívat jakoukoli část (nebo jakékoli použití) služeb, s výjimkou případů výslovně povolených touto smlouvou.
  • Zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat jakoukoli část služeb, s výjimkou případů, kdy je takové omezení výslovně zakázáno platnými právními předpisy.
  • Odstraňovat ze služeb jakákoli oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech.
  • Začlenit jakoukoli část služeb do jakéhokoli produktu nebo služby bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu.
  • Systematicky stahovat a ukládat obsah služeb.
  • Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nepoužijete žádnou aplikaci typu robot, spider, aplikaci vyhledávání webů / získávání dat nebo jiná manuální či automatická zařízení pro získávání, indexaci, „vyškrábnutí“, „dolování“ nebo jiný způsob shromažďování obsahu služeb a nebudete reprodukovat ani obcházet navigační strukturu nebo prezentaci služeb. Bez ohledu na výše uvedené a při dodržení všech pokynů zveřejněných v souboru robots.txt umístěném v kořenovém adresáři služeb udělujeme provozovatelům veřejných vyhledávačů povolení používat spidery ke kopírování materiálů ze služeb výhradně za účelem (a pouze v rozsahu nezbytném pro) vytváření veřejně dostupných prohledávatelných indexů takových materiálů, nikoli však mezipaměti nebo archivů takových materiálů. Vyhrazujeme si právo toto povolení kdykoli a bez předchozího upozornění zrušit, a to buď obecně, nebo v konkrétních případech.
  Za pořízení, údržbu a úhradu veškerého hardwaru, telekomunikačních a dalších služeb potřebných k používání služeb jste odpovědní vy.
 6. Elektronická komunikace. Informace sdělované v rámci služeb mohou představovat elektronickou komunikaci. Pokud s námi budete komunikovat prostřednictvím služeb nebo jinými elektronickými prostředky, jako je e-mail, budete s námi komunikovat elektronicky. Souhlasíte s tím, že také my můžeme komunikovat elektronicky s vámi na základě místních zákonů na ochranu soukromí a zákonů proti spamování a že tato komunikace, včetně veškerých oznámení, sdělení, dohod a jiných forem komunikace realizovaných elektronicky, je rovnocenná písemné komunikaci a má stejnou právní váhu, jako by byla realizována písemně s podpisem odesílatele.
 7. Zpětná vazba. Pokud nám poskytnete nápady, návrhy nebo podněty (dále jen „zpětná vazba“), souhlasíte s tím, že zpětná vazba není důvěrná a že její poskytnutí je bezplatné, nevyžádané a neomezené a nezakládá pro nás žádné závazky týkající se této zpětné vazby. Zpětnou vazbu můžeme volně použít k jakémukoli účelu. V souvislosti s použitím či nepoužitím zpětné vazby vám vůči nám nevzniknou žádné nároky.
 8. Sledování používání služby. Máme právo (nikoli však povinnost) analyzovat váš přístup ke službám nebo jejich používání. Informace týkající se vašeho přístupu ke službám a jejich používání můžeme zveřejnit v souladu s platnými zákony či na žádost soudu nebo orgánu činného v trestním řízení či jiného státního orgánu nebo jinak v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 9. Vaše právo na používání služeb. Berete na vědomí, že veškerá práva duševního vlastnictví ke službám, včetně webových stránek, patří nám nebo našim poskytovatelům licence. Nemáte žádné jiné právo na služby nebo k nim než právo na přístup k nim v souladu s touto smlouvou. Za předpokladu, že dodržujete tuto smlouvu, a výhradně po dobu jejího trvání můžete zobrazit jednu kopii webových stránek na jednom zařízení, a to výhradně pro své osobní, nekomerční použití. V případě nedodržení této smlouvy musíte okamžitě přestat služby používat. Za zabezpečení svého zařízení a jeho vhodnou ochranu nesete odpovědnost sami.
 10. Vlastnická práva společnosti. My a naši dodavatelé vlastníme služby, které jsou chráněny vlastnickými právy a zákony, včetně použitého softwaru digitálního písma (dále jen „písmo“) a všech našich obchodních značek, ochranných známek a známek služeb a všech souvisejících log. Písmo a všechny obchodní názvy, ochranné známky, značky služeb a loga (souhrnně „značky“) používané pro služby nebo v rámci služeb, které nejsou v našem vlastnictví, jsou majetkem příslušných vlastníků. Naše značky nesmíte používat ve spojení s jakýmkoli produktem nebo službou, která není naše, či způsobem, který by mohl vést k záměně. Nic z toho, co je obsaženo ve službách, by nemělo být vykládáno jako udělení práva používat jakékoli písmo nebo značky bez předchozího výslovného písemného souhlasu jejich vlastníka.
 11. Materiály a odkazy třetích stran. Služby mohou umožňovat přístup k informacím, produktům, službám a dalším materiálům třetích stran (dále jen „materiály třetích stran“), včetně přístupu prostřednictvím odkazů. Materiály třetích stran nekontrolujeme, neschvalujeme a neneseme za ně odpovědnost. Nejsme povinni sledovat materiály třetích stran a můžeme přístup k jakýmkoli materiálům třetích stran kdykoli zablokovat nebo zakázat. Přístup k materiálům třetích stran nebo jejich používání je na vaše vlastní riziko a podléhá všem dalším podmínkám a zásadám, které se na tyto materiály vztahují.
 12. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY JSOU VÁM SLUŽBY POSKYTOVÁNY TAK, JAK JSOU, KDE JSOU A KDE JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, PŘEDPOKLÁDANÝCH, NEBO ZÁKONNÝCH.

  ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE SLUŽEB V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VLASTNICTVÍ.

  V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A V SOULADU S PLATNÝMI PODMÍNKAMI A ZÁSADAMI VZTAHUJÍCÍMI SE NA POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, JAK JE UVEDENO V ODDÍLE 11, JSOU VÁM MATERIÁLY TŘETÍCH STRAN ZPŘÍSTUPNĚNY TAK, JAK JSOU, KDE JSOU A KDE JSOU K DISPOZICI, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. ZŘÍKÁME SE VEŠKERÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN.

  BEZ OMEZENÍ OBECNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO, V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY BUDOU BEZPEČNÉ, ŽE JAKÁKOLI BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ MŮŽETE POUŽÍVAT NEBO UMOŽNIT OSTATNÍM POUŽÍVAT V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI, ZABRÁNÍ NEOPRÁVNĚNÉMU PŘÍSTUPU K INFORMACÍM TÝKAJÍCÍM SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO ŽE INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBUDOU ZPŘÍSTUPNĚNY ČI ZNEUŽITY TŘETÍ STRANOU.

  VŠECHNA ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TÉTO ČÁSTI A DALŠÍCH ČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY) JSOU UČINĚNA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI A JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH AKCIONÁŘŮ, PODÍLNÍKŮ, ŘEDITELŮ, VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, ZÁSTUPCŮ, PROSTŘEDNÍKŮ, POSKYTOVATELŮ LICENCÍ, DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ SLUŽEB A JEJICH PŘÍSLUŠNÝCH NÁSTUPCŮ A POSTUPNÍKŮ (DÁLE SPOLEČNĚ JEN „STRANY SPOLEČNOSTI“).

  Přestože podnikáme přiměřené kroky k udržení aktuálnosti, integrity a bezpečnosti služeb, nemůžeme zaručit, že jsou nebo zůstanou aktualizované, úplné, správné či bezpečné nebo že přístup k nim bude nepřerušený. Služby mohou obsahovat nepřesnosti, chyby a materiály, které jsou v rozporu s touto smlouvou. Kromě toho mohou třetí strany provádět ve službách neoprávněné změny. Pokud se o takové změně dozvíte, použijte prosím odkaz v sekci Kontaktujte nás a uveďte popis takové změny a její umístění ve službách.

 13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.
  NIC V TÉTO SMLOUVĚ NEOMEZUJE, NEVYLUČUJE ANI NEMODIFIKUJE NEBO NEMÁ ZA CÍL OMEZIT, VYLOUČIT ČI MODIFIKOVAT JAKÁKOLI POVINNÁ ZÁKONNÁ PRÁVA SPOTŘEBITELŮ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

  V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY: (A) NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU ČI ZTRÁTY, KTERÉ JSTE VY NEBO MY NEMOHLI V DOBĚ, KDY JSTE/JSME SOUHLASILI S TOUTO SMLOUVOU, ROZUMNĚ PŘEDVÍDAT, A TO V KAŽDÉM PŘÍPADĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SLUŽEB ČI TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEORIE (SOUHRNNĚ OZNAČOVANÉ JAKO NEPŘÍMÉ ZTRÁTY). ZTRÁTA/ŠKODA JE PŘEDVÍDATELNÁ, POKUD JE ZŘEJMÉ, ŽE K NÍ DOJDE, NEBO POKUD JSTE/JSME V DOBĚ UZAVŘENÍ SMLOUVY VY I MY VĚDĚLI, ŽE K NÍ MŮŽE DOJÍT.

  BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO NENESEME ODPOVĚDNOST ZA NEPŘÍMÉ ZTRÁTY JAKÉHOKOLI DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBY ČI Z JAKÝCHKOLI PRODUKTŮ NEBO MATERIÁLŮ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JAKÉHOKOLI VIRU, KTERÝ MŮŽE BÝT V SOUVISLOSTI S NIMI PŘENESEN.

  STRANY SPOLEČNOSTI NEVYLUČUJÍ ANI NIJAK NEOMEZUJÍ NAŠI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM, POKUD BY TO BYLO NEZÁKONNÉ. PATŘÍ SEM ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB ZPŮSOBENÉ NAŠÍ NEDBALOSTÍ ČI NEDBALOSTÍ NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ NEBO SUBDODAVATELŮ, ZA HRUBOU NEDBALOST ČI ÚMYSLNÉ JEDNÁNÍ NEBO ZA PODVOD ČI PODVODNÉ ZKRESLENÍ.

  NAŠE MAXIMÁLNÍ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ŠKODY, ZTRÁTY A PŘÍČINY ŽALOB VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI NEBO TOUTO SMLOUVOU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), NEBO JINAK, NEPŘESÁHNE VYŠŠÍ Z TĚCHTO ČÁSTEK: (A) CELKOVÁ ČÁSTKA, KTEROU JSTE NÁM PŘÍPADNĚ ZAPLATILI ZA POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB; A (B) DESET AMERICKÝCH DOLARŮ (10 $).

  VEŠKERÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU V TÉTO SMLOUVĚ (VČETNĚ TOHOTO ODDÍLU A DALŠÍCH ČÁSTÍ TÉTO SMLOUVY) JSOU UČINĚNA VE PROSPĚCH SPOLEČNOSTI I STRAN SPOLEČNOSTI.

  POKUD JDE O JAKÉKOLI PODMÍNKY, ZÁRUKY NEBO GARANCE, KTERÉ NELZE VYLOUČIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ, JE NAŠE ODPOVĚDNOST OMEZENA (PODLE NAŠÍ VOLBY) NA OPĚTOVNÉ DODÁNÍ NEBO VRÁCENÍ NÁKLADŮ NA PŘÍSLUŠNOU ČÁST SLUŽEB.

 14. Nároky třetí strany. Pokud nás zažaluje třetí strana v důsledku vašeho porušení této smlouvy nebo porušení jakéhokoli práva třetí strany, budete v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy odpovědní za veškeré závazky, škody, rozsudky, odměny, ztráty, náklady, výdaje a poplatky (včetně poplatků za právní zastoupení), které stranám společnosti vzniknou.
 15. Ukončení smlouvy. Služby můžete kdykoli přestat používat a tím tuto smlouvu ukončit. Vaše používání služeb můžeme ukončit nebo pozastavit, pokud nebudete dodržovat tuto smlouvu, dopustíte se podvodu nebo zneužití, anebo pokud nám vy či kdokoli jiný, kdo používá váš účet, poskytnete nepravdivé informace. Pokud je to za daných okolností přiměřené, oznámíme vám ukončení nebo pozastavení alespoň dvacet čtyři (24) hodin předem, pokud se však důvodně domníváme, že jste tuto smlouvu podstatně porušili, můžeme ji ukončit nebo pozastavit okamžitě. Po ukončení nebo pozastavení používání služeb okamžitě zaniká vaše právo na jejich používání. Povinnosti, jež jsou uvedené v tomto článku, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy.
 16. Rozhodné právo a soudní příslušnost. Pokud platné právní předpisy nestanoví jinak, tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s belgickými zákony bez ohledu na kolizní normy a bez ohledu na vaši lokaci. Veškeré spory mezi vámi a námi vyplývající ze služeb nebo této smlouvy nebo spory s nimi související, ať už jsou založeny na smlouvě, deliktu, zákoně, podvodu, zkreslení, nebo jiné právní teorii, a to včetně mimosmluvních sporů nebo nároků, budou podléhat výlučné pravomoci belgických soudů a vy se vzdáváte jakýchkoli námitek týkajících se příslušnosti, místa konání nebo nepříslušnosti těchto soudů. Tento oddíl 16 vás nezbavuje povinné ochrany podle zákonů země, v níž máte bydliště.
 17. Filtrování. Na trhu jsou k dispozici ochrany rodičovské kontroly (například počítačový hardware, software nebo služby filtrování), které vám mohou pomoci omezit přístup k materiálům, jež mohou být škodlivé nebo nevhodné pro nezletilé. Informace o současných poskytovatelích takové ochrany (které však nepodporujeme) jsou k dispozici na adrese https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.
 18. Informace nebo stížnosti. Pokud máte dotaz nebo stížnost týkající se služeb, použijte odkaz v sekci Kontaktujte nás.
 19. Nároky z porušení autorských práv. Pokud se v dobré víře domníváte, že materiály dostupné v rámci služeb porušují vaše autorská práva, můžete nám zaslat oznámení a požádat nás o odstranění takového materiálu nebo zablokování přístupu k němu. Uveďte přesné údaje o identitě a umístění materiálů, které podle vás porušují autorská práva. Oznámení lze zasílat prostřednictvím odkazu v sekci Kontaktujte nás.
 20. Výhledová prohlášení. Prohlášení uvedená v rámci služeb, která se týkají nás, našich přidružených společností nebo našeho a jejich vedení a která nejsou historickými fakty, jsou výhledová prohlášení.

  Výhledová prohlášení jsou pouze předpovědi a skutečné budoucí události se mohou podstatně lišit od událostí uvedených v jakémkoli výhledovém prohlášení. Naše činnosti, trhy, produkty, služby a ceny ovlivňují různé vnější faktory a rizika. Tyto faktory a rizika jsou popsány v naší aktuální výroční zprávě předložené Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) a v dalších dokumentech, které jí předkládáme. K našim nejnovějším dokumentům SEC můžete přistupovat prostřednictvím systému EDGAR SEC, který se nachází na adrese www.sec.gov, nebo můžete tato podání získat přímo od nás, a to bezplatně. Zříkáme se jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti za aktualizaci, revizi či doplnění jakéhokoli výhledového prohlášení nebo jakýchkoli jiných prohlášení uvedených v rámci služeb.

 21. Ostatní důležitá ustanovení. Tato smlouva nevytváří žádný partnerský, společný podnik, vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, agenturou nebo poskytovatelem a nabyvatelem franšízy mezi vámi a námi a nesmí být tak ani vykládána. Tato smlouva je uzavřena mezi vámi a námi. S výjimkou případů uvedených v oddílech 12, 13 a 21 nemá žádná jiná osoba právo vymáhat plnění podmínek této smlouvy. Pokud bude některé ustanovení této smlouvy shledáno nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od této smlouvy a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení. Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nesmíte postoupit, převést ani propůjčit jakékoli nebo veškerá vaše práva či závazky vyplývající z této smlouvy. Máme právo bez omezení postoupit, převést nebo sublicencovat jakákoli nebo všechna naše práva nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy. Žádné zřeknutí se jakéhokoli porušení nebo opomenutí podle této smlouvy nebude považováno za zřeknutí se jakéhokoli předchozího nebo následujícího porušení nebo opomenutí. Jakékoli záhlaví, kapitola nebo název oddílu zde obsažené jsou pouze informativní a v žádném případě nedefinují ani nevysvětlují žádný oddíl nebo ustanovení. Všechny výrazy definované v jednotném čísle mají stejný význam, jsou-li použity v množném čísle, pokud je to vhodné a není-li uvedeno jinak. Veškeré použití výrazu včetně nebo jeho variant v této smlouvě se vykládá, jako by za ním následovala věta bez omezení. Tato smlouva včetně všech podmínek v ní obsažených je úplnou dohodou mezi vámi a námi týkající se předmětu této smlouvy a v případě, že nedošlo k podvodu, nahrazuje všechny předchozí nebo současné písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi vámi a námi týkající se tohoto předmětu. Oznámení (včetně oznámení o změnách této smlouvy) vám mohou být zasílána prostřednictvím příspěvku ve službách nebo e-mailem (v každém případě také prostřednictvím odkazů) či běžnou poštou. Souhlasíte bez omezení, že tištěná verze těchto podmínek používání a jakákoli zpráva předaná v elektronické formě musejí být přístupné při soudním nebo správním řízení na základě nebo v souvislosti s těmito podmínkami používání ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchované v tištěné formě. Žádná ze stran nenese odpovědnost za nesplnění jakéhokoli závazku z důvodu, který nemůže ovlivnit.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019, pokud není uvedeno jinak. Veškerá práva vyhrazena.

CP-296266

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson